SOCIALINIS VERSLAS

SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

SVEIKATOS METAI, VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS (toliau – Centras) vidaus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Centro vidaus kontrolės veikimą pagal Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės (toliau – Gairės) parengtos vadovaujantis Europos Komisijos socialinio verslo iniciatyvos 2011 m. spalio 25 d. komunikatu Nr. KOM(2011) 628 Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimo socialinių inovacijų ekonomikoje“, Lietuvos socialinio verslo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-207„Dėl Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. C(2017)5598, bei atsižvelgiant į Socialinio verslo gidą, parengtą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.

 

 1. Vidaus kontrolė – tai procesas, kurio metu siekiama pagrindinių tikslų, kad:
  • veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Centro veiklos strategiją bei vidaus politiką, planus, programas ir procedūras;
  • Centras, vykdoma veiklą, laikytųsi patikimų finansų valdymo principų;
  • turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, neteisėto valdymo ar kitų veiklų;
  • finansinė ir kita informacija, naudojama tiek Centro viduje ar kitų trečiųjų asmenų, būtų tinkamai apsaugota, pateikiama laiku, būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Partneriai: Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“ ir UAB „Integralios medicinos centras“.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu bei suvestine redakcija.

II SKYRIUS

SOCIALINIO VERSLO MODELIAI

 1. Centras socialinis verslas vykdomas vadovausis 4.3 punkte patiktu socialinio verslo modeliu (4.1, 4.2, 4.3 – pateikiami visi socialinio verslo modeliai), bet modelį gali keisti. Centras numato, kad modelio pakeitimas nenulems socialinio verslo subjekto teisinio statuso pakeitimo.

4.1.    Pagal išorinį modelį veikiančio socialinio verslo subjekto vykdoma pagal KPP priemones remiama ekonominė veikla nėra tiesiogiai susijusi su teigiamu socialiniu poveikiu, tačiau iš ekonominės veiklos gautas pelnas arba didžioji jo dalis investuojama konkrečiai socialinei problemai spręsti siekiant gauti teigiamą socialinį poveikį. Konkrečiai socialinei problemai spręsti siekiant gauti teigiamą socialinį poveikį skirtas pelnas ar jo dalis negali būti perduota kitam subjektui, t. y. socialinio verslo subjektas turi vykdyti socialinę veiklą nuolatos (fragmentinė, laikina veikla ar vienkartinis veiksmas nėra laikomi nuolatine veikla socialinei problemai spręsti siekiant gauti teigiamą socialinį poveikį).

4.2.    Pagal integruotą modelį veikiančio socialinio verslo subjekto vykdoma pagal KPP priemones remiama ekonominė veikla turi tiesioginį teigiamą socialinį poveikį, o socialinės programos sutampa su verslo veiklomis (pavyzdžiui, socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įdarbinimas, prekių ir paslaugų teikimas palankesnėmis sąlygomis tam tikrų socialinių grupių asmenims ir pan.). Verslo subjektas, veikiantis pagal šį socialinio verslo modelį, galėtų veikti tradiciškai, t. y. siekti pelno, tačiau į verslą tiesiogiai integravus socialinę misiją, jis tampa socialiniu verslu.

4.3.    Pagal įterptinį modelį veikiančio socialinio verslo subjekto vykdoma pagal KPP priemones remiama ekonominė veikla turi tiesioginį teigiamą socialinį poveikį ir tuo pat metu užtikrinama finansinė grąža, kuri tiesiogiai susijusi su sukurtu socialiniu poveikiu. Tai reiškia, kad vykdoma ekonominė veikla negalėtų veikti be socialinės veiklos paslaugos ar prekės, kurios yra skirtos konkrečiai socialinei grupei, ir kurios nariai yra ir socialinės naudos gavėjai (pavyzdžiui, socialinio finansavimo, mažo finansavimo organizacijos).

III SKYRIUS

SOCIALINIO VERSLO KRITERIJAI IR JŲ ATITIKČIAI KELIAMI REIKALAVIMAI

 1. Centras nustato darbą:
  • su tikslinėmis grupėmis: senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia;
  • socialinio poveikio tikslas – mažinti socialinę atskirtį suteikiant tikslinei grupei socialines paslaugas bei sukuriant tinkamą infrastruktūrą;
  • pagrindinė orientavimosi kryptis – įrengti gyvenamąsias patalpas pritaikytas numatomai tikslinei grupei bei sukurti socialinių paslaugų paketą;
  • socialinio poveikio Centro projekto apimtimi sieks šiose srityse: užimtumo skatinimo; sveikatos apsaugos; švietimo ir prevencijos įvairiose srityse;
  • papildoma orientavimosi kryptis numatomas papildomas socialinis poveikis: a) pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, suburiant savanorių komandą, kuri padės mažinti senjorų ir suaugusių su negalia asmenų socialinę atskirtį. b) kultūros paslaugų prieinamumo plėtojimas bei žmogaus teisiu ir lygių galimybių užtikrinimas senjorams ir suaugusiems su negalia asmenims.
 2. Centras nustato, kad vykdydami socialinį verslą ir siekdamas teigiamo socialinio poveikio darbuotojai ir savanoriai turi:
  • vadovautis sąžiningumo, protingumo, naudos visuomenei siekimo, socialinio jautrumo, visuotinio gėrio principais;
  • socialiniam verslui pradėti ar plėtoti suteiktą paramą, naudoti tik teigiamam socialiniam poveikiui siekti ar didinti;
  • socialinio verslo pripažinimo fakto nenaudoti nesąžiningai konkurencijai;
 3. Centro pelnas reinvestuojamas tolesniam socialinio verslo vystymui, kad būtų pasiekti pagrindiniai ir papildomi socialinio verslo tikslai bei rodikliai:
  • 100 proc. pelno dalis yra skiriama;
  • galutinį sprendimą dėl pelno paskirstymo priima įmonės dalininkai, dalininkų susirinkime ir informuoja direktorių;
  • pelno paskirstymas įforminamas dalininkų susirinkimo protokolu;
 4. Centras nustato, kad naudos gavėjai (socialinės globos paslaugų gavėjai) nėra atrenkami: priimami visi, kurie siunčiami kompetentingų savivaldybių įstaigų (skyrių/centrų) kaip institucinės (trumpalaikės, ilgalaikės) socialinės globos paslaugos gavėjai.
 5. Centras yra valdomas atskaitingai ir skaidriai, viešai internetiniame puslapyje (sveikatosmetai.lt) pateikiamos projekto įgyvendinimo ir laikotarpių panaudojimo lėšos:
  • informacija apie nustatytą darbo užmokestį konkrečiai (-ioms) pareigybei (-ėms);
  • informacija apie padarytas investicijas ir kokią pajamų dalį sudaro socialinio verslo (subjekto) sąnaudos;
  • informacija apie gautą paramą, labdarą, dotacijas, kitokią pagalbą ir įgyvendinamus projektus (finansuojamus privačiomis, valstybės, savivaldybių ar ES fondų lėšomis);
  • informacija apie galimybes dalyvauti socialinio verslo veikloje, projektuose ir (arba) galimybes savanoriauti;
 6. Centras nustato įtraukti senyvo amžiaus žmones bei suaugusius asmenis su negalia į socialinio poveikio planavimą, stebėseną ir matavimą;
 7. Centras yra nepriklausomas nuo valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešojo sektoriaus organizacijų:
 8. Centras yra nepriklausomas nuo įmonių, įstaigų, organizacijų ar institucijų ir sprendimus priimami savarankiškai;

IV SKYRIUS

SOCIALINIO VERSLO SOCIALINIO POVEIKIO MATAVIMAS

 1. Centras pradėjus įgyvendinti projektą paskiria atsakingą asmenį, kuris pasitelkdamas komandos pagalbą Socialinio poveikio numatymą (planavimą), jo stebėseną ir matavimą;
 2. Atsakingas asmuo nustato pamatuojamus pagrindinius socialinio poveikio rodiklius, bei suderina juos su direktoriumi, pagal kuriuos vykdys nuolatinę (kasmetinę) stebėseną ir matavimą.

 

Pelno lėšų paskirstymo ir sąsajų su numatytais socialinio poveikio tikslais ir rodikliais lentelė

 

 

Eil. Nr.

 

Socialinė veikla Skiriama pelno dalis,

proc.

Sąsaja su verslo plane numatytais socialinio poveikio tikslais ir rodikliais

(rodiklio eil. Nr. Iš verslo plano 8 lentelės)

1. Paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (įskaitant reinvestavimą į verslo infrastruktūros kūrimą, plėtrą, įrangą ir procesus) 100 8.1
Iš viso 100